Vedtekter

Havnevik Småbåtforening

Redningsselskapet

www.marinas.no

Leverandør av flytebrygger, bølgedempere etc

Skipstrafikk

Santidskart over skip

Vedtekter

VEDTEKTER FOR HAVNEVIK SMÅBÅTFORENING

Stiftet 01.01.1983

Revidert 11.04.2013

I.  NAVN OG FORMÅL

§1

Foreningens navn er ­­­Havnevik småbåtforening. Organisasjonsnummer: 997 951 239.  Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region midt Norge.  Foreningens hjemsted er i Molde kommune, 6456 Skåla.

§2

Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og almenheten, derunder å

           

1) Virke for etableringen av og forestå driften av fritidsbåthavner

2) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur

3) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern

4) Ivareta medlemmenes og almenhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse

5) Samarbeide med såvel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser

Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret.


II. MEDLEMSKAP

§3

Som medlem kan opptasenhver båtinteressert som vil arbeide for foreningensformål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være foreningen i hende innen årets utgang.

§4

Når et medlem ikke har betalt etter 2 purringer, sendes et siste krav om varslende ekskludering. Ved gjentatte brudd på reglement kan medlemmer, etter gitt varsel, ekskluderes.  Eksklusjon kan innankes for årsmøtet. Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.

Linker                         

§5

Den som betaler for et medlemskap blir personlig medlem i Havnevik småbåtforening. Så snart medlemsbeløpet er innbetalt, utsteder båtforeningen et medlemsbevis som kvittering til medlemmet.

Endring av medlemskap kan skje, med godkjennelse av styret. Overføring av medlemskap, kan skje ved arv i rett opp-/nedad stigende slektskap, og til ektefelle / samboer

Ønsker et medlem å avhende båtplassen sin sammen med bolig, skal styret kun ha melding om dette. Styret skal da ikke følge ventelisten.

Andre overdragelser/endringer av medlemskap skal følge ventelisten og skal godkjennes av styret.

Et medlem kan kun eie en båtplass.

BÅTPLASS

§6

Medlemskap i båtforeningen gir rett til båtplass såfremt det er ledige plasser i havna. Er det ingen ledige plasser, vil tildeling av båtplass skje etter venteliste. Medlemmer kan også bruke båtforeningens fellesinstallasjoner.

Medlemmer med båtplass betaler en årlig avgift til dekning av drift, vedlikehold og administrasjon m.v. av anlegget. Satser for årsavgift fastsettes og reguleres av årsmøtet.

Medlemmer må være bosatt innenfor området Øvre Berg, Stensåberget, Åsleet og Flovik gård.

Framleie av båtplass skal også primært skje til personer bosatt innenfor dette området

Hvis et medlem som har båtplass ønsker å avhende eller overføre denne, kan dette skje ved å gi melding til styret som da overfører båtplassen til nytt medlem.

Medlem som får tildelt ny båtplass må betale innskudd innen fristen som er 14 dager etter at regning er sendt. Betales ikke regningen til riktig tid, får nestemann på ventelisten tilbud om plassen.

Skal et medlem selge, må foreningen ha en kjøper før salget gjennomføres.

Satsene på innskudd fastsettes av årsmøte, og kan reguleres årlig. Ved regulering av satser for innskudd, vil følgende moment tas i betraktning: Kostnad for ny plass og prisnivået på plasser i nærliggende havner. Ved salg / overdragelse, vil medlemmer få utbetalt den til enhver tid gjeldende sats for innskudd, uavhengig av hva medlemmet betalte for båtplassen.

III. KONTINGENT

Årsavgiften følger kalenderåret. Satser fastsettes avårsmøte med alminnelig flertall. Regninger sendes ut i etterkant av dette. Oversittes fristen, anses dette som brudd på båthavnas reglement.

IV. FORENINGENS ORGANER

§7

Foreningens administrative organer er;

1.        Årsmøtet

2.        Styret

3.        Valgte komiteer

§8

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden. Referat fra årsmøter skrives under fra 2 valgte medlemmer før referat sendes ut.

§9

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremsettes skriftlig og være styret i hende innen 15. januar samme år.

§10

Det ordinære årsmøtet skal behandle;

  • Styrets årsberetning
  • Regnskap, fremlagt i revidert stand
  • Fastsettelse av kontingent
  • Innkomne forslag
  • Foreta valg på:

a.    Velge1 leder for 2 år og 2 styremedlemmer for 2 år, hvorav leder velges det ene året og 2 styremedlemmer velges det andre året.

b.    Velge 1 varamedlem for 2 år

c.    Velge 3 dieselfyllere for 1 år

d.    Velge 2 revisorer for 2 år

e.    Velge eventuelle andre komiteer og tillitsmedlemmer.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med § 8. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.

§11

Foreningen ledes av et styre som består av leder og 2 styremedlemmer. Styret velger internt en nestleder, kasserer og sekretær. Styret har 1 varamedlem som innkalles etter behov.

§12

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret ansetter og avskjediger foreningens funksjonærer, bestemmer deres lønn og fastsetter de nødvendige stillingsinstrukser. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap. For å være beslutningsdyktig, må styret være fulltallig.

Lederen og ett styremedlem innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter foreningen i fellesskap.

V. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§13

Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden. Ved ekstraordinære årsmøte kan medlemmer sende skriftlig avstemming til styret.

VI. DIVERSE

§14

Innmelding eller utmelding av et forbund eller sammenslutning med en annen forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

§15

Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret innen en frist som er nevnt i § 14 foran. Vedtektsendringer må i ethvert tilfelle vedtas med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§16

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen.  Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.

Foreningens eiendeler etter fradrag av innskutt kapital og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende og allmennyttige formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse.  Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres samme eller liknende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF. 

§17

Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen eller praktiseringen av disse vedtekter, skal den forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn.

Vedtekter revidert av årsmøtet 11.04.2013